Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad waar staat dat voor?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven zoals kwaliteitsverbetering in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, schoolplan en schoolgids, formatie, het schoolbeleid en dergelijke zaken. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij onze school is dat het stichtingsbestuur). Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een bestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het bestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Taken van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR ervoor zorg te dragen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtpunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de MR is erin gelegen, een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. Het medezeggenschapswerk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. In de kern van de zaak gaat het bij het medezeggenschapswerk maar om één ding: "Het reilen en zeilen van de school".

Hoe doen we dat?

De MR heeft in sommige gevallen instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Los van de zaken waarover de medezeggenschapsraad wettelijk advies of instemming mag geven, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben. Bestuur en directie zijn verplicht daar ook antwoord op te geven. Middels open communicatie met directie denkt de MR kritisch mee over het beleid m.b.t. onder andere:

  • onderwijs

  • personeel

  • begroting

Op deze manier wordt een actieve en een positieve bijdrage geleverd aan het continue verbeteringsproces van de organisatie. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De MR vergaderingen zijn openbaar. Bent u geïnteresseerd in één of meer agendapunten, dan bent u als ouder altijd welkom. Wij stellen het op prijs dat u dit vooraf bij de secretaris van de MR kenbaar maakt.

Wie zitten in de medezeggenschapsraad (MR)?

Vanuit de personeelsgeleding hebben twee leerkrachten zitting in de MR. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit:

  • Thea Panstra

  • Aniek Kuperus

Vanuit de ouder geleding zijn twee ouders afgevaardigd, dit zijn:

  • Cathy Pool

  • Wietske van der Meer 

De zittingstermijn voor de oudergeleding is twee jaar, waarna er verkiezingen gehouden worden. MR leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Mocht u meer willen weten over de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen via het volgende emailadres:

mrobsarjenroelofsskoalle@elanowg.nl