Ouderbijdrage

Schoolfonds
Voor het schoolfonds betalen ouders jaarlijks een vrijwillige kleine bijdrage. Deze bijdrage is € 15,00 per kind.
Wanneer een kind halverwege het voorgaande jaar op school is gekomen, wordt dit bedrag voor het eerste schooljaar verhoogd met € 1.50 per maand (de maanden juli en augustus niet meegerekend)
Hiervan worden activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, de Bazaar of Feestelijke Ouderavond, attenties en cadeautjes betaald.

De OR zorgt voor de inning en het beheer van het schoolfonds.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr.NL45ABNA 0415 4421 17 - t.n.v. OR Arjen Roelofsskoalle te Hijum onder vermelding van schoolgeld + schooljaar + naam kind.

Schoolreisjes
Ieder jaar gaan de kinderen op schoolreisje of schoolkamp. De kosten hiervan kunnen per schooljaar verschillen.
Zodra de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp bekend zijn worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. Tevens is er een mogelijkheid om het schoolreis geld in termijnen te betalen.