Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de omgang met leerlingen of de algemene gang van zaken in de school kunt u dit het beste eerst melden bij de groepsleerkracht en/of de locatiedirecteur.

Het kan voorkomen dat een gesprek geen oplossing brengt. Dat kan een bron van onvrede worden met allerlei gevolgen van dien. In dat geval heeft het bevoegd gezag een interne klachtenregeling. Deze regeling is hiernaast als bijlage opgenomen. Blijft het geschil bestaan dan kunt u de externe klachtenprocedure volgen.