Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma. Zij is te bereiken onder nummer M 06-12522629, of via de e-mail: t.feersma@cedin.nl